| Друкувати |

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  "ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ  м. УЖГОРОД"

                                                 

 1. Загальні положення

1.1. Громадська органазіція „Федерація легкої атлетики м. Ужгород” (далі по тексту - Федерація) є об’єднанням громадян у громадську організацію для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Федерації у спортивній галузі та для сприяння розвитку легкоатлетичного спорту в Україні.

1.2. Федерація є місцевою громадської організацією, діяльність якої поширюється на територію міста Ужгород..

1.3. Федерація визнає Конституцію Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (надалі - ІААФ), Конституцію Європейської атлетичної асоціації (надалі - ЄАА), а також Правила та Регламенти що регулюють їх діяльність.

1.4. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, діючим законодавством України та на основі діючого Статуту Федерації.

2. Юридичний статус

2.1. Федерація набуває статусу юридичної особи в порядку встановленому чинним законодавством України, від свого імені укладає угоди та здійснює інші юридичні акти, має і набуває майнові та немайнові права і несе обов'язки, може бути учасником судового процесу у господарському, третейському, інших судах.· Федерація має самостійний баланс, відкриває рахунки в установах банків.· Федерація орендує, придбаває, володіє, будь-яким чином розпоряджається майном.· Федерація має прапор, власну печатку, штамп, емблему, бланк, вимпел, жетони, медалі, значки, грамоти, дипломи, призи та іншу атрибутику.· Символіка Федерації реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством. Держава та її органи не відповідають по зобов'язанням Федерації, рівно як і Федерація - по зобов'язанням держави та її органів. Федерація не відповідає по зобов'язанням своїх членів, а ті, у свою чергу, не відповідають по її зобов'язанням.

2.2. Повна назва Федерації є: Громадська органазіція „Федерація легкої атлетики міста  Ужгород”.Скорочена назва Федерації: ГО ФЛАУЖ.  Місцезнаходження Федерації:

 м. Ужгород Студентська наб.,9 ПАДІЮН, каб.ДЮСШ №1

2.3. Федерація є неприбутковою організацією.   

 3. Мета та завдання Федерації

3.1. У відповідності до Конституції ІААФ, Федерація має за мету сприяння розвитку легкоатлетичного спорту в м. Ужгород та захисту інтересів своїх членів.

3.2. Федерація своїм завданням ставить:
· діяти у якості міського керівного органу легкої атлетики;· пропагувати легку атлетику, як вид спорту та її етичні цінності, як предмет виховання і життєстверджуючій діяльності;
· заохочувати заняття легкою атлетикою в місті Ужгород на всіх рівнях;
· боротися за відсутність будь-якої дискримінації у легкій атлетиці за статевою, релігійною, політичною чи іншими ознаками в будь-який формі, а також за те щоби всі мали змогу займатись легкою атлетикою незалежно від своїх статевих, расових, політичних або релігійних поглядів або будь-яких невідповідностей;
· використовувати Правила та Регламенти ІААФ для керівництва легкою атлетикою та забезпечувати їх застосування у відповідності з їх умовами на всіх змаганнях, санкціонованих ІААФ, ЄАА або Федерацією легкої атлетики України (надалі ФЛАУ) та федерацією легкої атлетики Закарпатської області;
· використовувати механізм, згідно якого всі спори у легкій атлетиці мають вирішуватись арбітражною комісією ФЛАУ;
· пропагувати принцип «чесної гри» у спорті, протидіяти допінгу у легкій атлетиці та у широкому спортивному загалі, розвивати та підтримувати програми виявлення, стримування та виховання, спрямовані на знищення джерела допінгу у спорті;
· скріплювати та розвивати зв’язки з урядовими і не урядовими організаціями, з органами місцевого самоврядування ужгородської  громади, з іншими установами, підприємствами і організаціями, щоби пропагувати інтереси спорту в цілому та легку атлетику у окремості;
· сприяти організації і пропагувати чемпіонат міста Ужгород, а також пропагувати чемпіонат України і будь-які інші чемпіонати, змагання або заходи з легкої атлетики;
· для упорядкування відносин між суб’єктами легкої атлетики міста Ужгород може вести облік спортсменів-легкоатлетів, тренерів, менеджерів, інших фахівців легкої атлетики, які є членами Федерації або задіяні для легкоатлетичних цілей міста Ужгород, а також облік легкоатлетичних спортивних організацій (клубів) всіх форм власності;
· разом з профільним спортивним органом місцевого самоврядування міста Ужгород розробляти систему і календар міських  змагань з легкої атлетики, а також сприяти успішним виступам легкоатлетів міста Ужгород на змаганнях всіх рівнів.

3.2. Федерація має право брати участь у національних і міжнародних неурядових організаціях, об'єднаннях, спілках, діючих на території України та за її межами.

3.3. Федерація залучає до співпраці засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність та в її рамках видає та розповсюджує бюлетені та іншу друковану продукцію за своєю тематикою для досягнення статутних цілей у порядку встановленому діючим законодавством.

 4. Членство у Федерації

4.1. Членами Федерації можуть бути громадяни України, громадяни інших країн та особи без громадянства, що мешкають чи мешкали на території міста Ужгород, або виступають (працюють, у тому числі на громадських засадах) у легкоатлетичних спортивних організаціях (установах, підприємствах) всіх форм власності міста Ужгород (у тому числі ті, які допущені до міських змагань, але не мають міської юридичної адреси), або за своїм бажанням заохочені до легкої атлетики іншими членами Федерації, які досягли 14-річного віку,  виконують статутні вимоги, розділяють мету та завдання Федерації, сплачують членські внески і дотримуються цього Статуту.

4.2. Федерація може мати почесних членів, до лав яких приймають згідно відповідного  Положення про членство у Федерації на Загальних Зборах.

4.3. Членство у Федерації є добровільним та індивідуальним.

4.4. Прийом у члени Федерації здійснюється у порядку згідно Положення про членство у Федерації,  яке затверджується Зборами Федерації;

4.5. Федерація готує відповідні звіти про склад своїх членів до ФЛА Закарпатської області..

4.6. Прийом у члени Федерації здійснюється за особистою заявою кандидата на Загальних Зборах більшістю голосів членів Федерації (не менше двох третин від загальної кількості членів Федерації).

4.7. Припинення членства у Федерації:
· Будь-який член Федерації може вийти з неї, надіславши до Федерації відповідний офіційний лист про припинення членства.
· Припинення членства у лавах Федерації набирає чинності після прийняття відповідного рішення Зборами, якщо за нього проголосували не менше, ніж 2/3 членів Федерації. Член Федерації, щодо якого приймається рішення участі у голосуванні не бере.
· Перехід до лав легкоатлетичних спортивних організацій (установ, підприємств) інших територій області, України або розташованих за межами України, а також зміна місця мешкання не є підставою для припинення членства у лавах Федерації.
4.8. Позбавлення членства у Федерації (виключення) є дисциплінарним заходом щодо її членів. Член Федерації може бути позбавлений членства у Федерації у випадку:
- грубого порушення статуту та інших регламентуючих документів Федерації та ФЛАУ, Правил змагань та Регламентів ІААФ, вимог анти допінгового законодавства;
-
 невиконання рішень керівних органів Федерації;
- вчинення дій, що дискредитують Федерацію, та прояв неповаги до Федерації;
- відсутність будь-якої роботи та зухвалу поведінку, протистояння тощо;
-за несплату щорічних членських внесків.

 Питання про позбавлення членства у Федерації  розглядається Зборами Федерації. Рішення Зборів Федерації про позбавлення членства у Федерації набирає чинності з моменту його прийняття. Рішення про позбавлення членства у Федерації вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше 2/3 членів Федерації.

4.9. Члени Федерації не можуть бути одночасно членами інших легкоатлетичних Федерацій або альтернативних організацій, діяльність яких протидіє завданням Федерації.

4.10. Члени Федерації мають право:·
- обирати та бути обраними до керівних і контролюючих органів Федерації;
- брати участь у змаганнях та всіх інших заходах, що організує Федерація;
- брати участь у плануванні і обговоренні всіх питань діяльності Федерації;
- одержувати повну інформацію щодо діяльності Федерації;
- вносити пропозиції щодо організації та поліпшення роботи Федерації;
- відстоювати свої пропозиції аж до прийняття по них рішення;
- звертатись за допомогою до Федерації для захисту своїх законних інтересів;·

- користуватися майном та символікою Федерації.

4.11. Члени Федерації зобов'язані:
- дотримуватись Статуту положень і інших регламентуючих документів Федерації, норм моралі та професійної етики;
- брати участь у діяльності Федерації;
- в обов'язковому порядку виконувати рішення керівних органів Федерації, прийнятих в межах її компетенції;
- захищати інтереси Федерації;
- сприяти реалізації прийнятих постанов та рішень Федерації;
- вносити у встановлений термін членські внески.

  5. Структура та керівні органи Федерації

5.1.Федерація з моменту її державної реєстрації у встановленому Законом порядку набуває статусу юридичної особи, яка діє згідно Статуту та легалізує свою діяльність у встановленому законодавством України порядку.

5.2.Робота членів Федерації базується на громадських засадах. У випадку розширення Федерації, здійснення інформаційно-координаційних зв’язків можуть бути введені додаткові штатні одиниці за розпорядженням Голови Федерації.
5.3. Вищим керівним органом Федерації є Загальні Збори (Збори) його членів. Загальні Збори скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Загальні Збори є правомочними при наявності не менше 2/3 членів Федерації.Рішення Загальних Зборів приймаються більшістю голосів присутніх членів Федерації шляхом голосування.  Кожен член Федерації має один голос. Загальні Збори обирають Голову Федерації , який представляє організацію у державних органах і громадських об'єднаннях. Загальні Збори мають право створювати інші керівні органи Федерації та визначати коло їх повноважень.
5.4. Загальні Збори скликаються Головою Федерації.
Голова Федерації повідомляє членів Федерації про проведення Зборів шляхом направлення їм поштою або усно індивідуальних запрошень із зазначенням часу та місця проведення Зборів та порядку денного. Запрошення повинно бути відправлено не менше як за 5 днів до скликання Зборів. Не пізніше як за 3 дні до скликання Зборів членам Федерації повинна бути надана можливість ознайомитися х документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не внесених до порядку денного, рішення можуть прийматися за згодою всіх членів присутніх на Зборах.
5.5. Голова Федерації звітується на Загальних Зборах Федерації не менше одного разу на рік.
5.6.Загальні Збори Федерації :
- затверджують Статут Федерації;
- затверджують символіку Федерації;
- заслуховують та затверджують звіти Голови Федерації ;
- розпоряджаються коштами і майном Федерації на суму понад 100 000 грн.;
- визначають та затверджують довгострокові та короткострокові плани та програми  діяльності Федерації, зміни та доповненя до них;
-  приймають рішення про вступ або припинення членства в  Федерації;
- визначають розміри вступних внесків для індивідуальних та колективних членів Федерації;
- затверджують штат найманих працівників Федерації, розмір їх окладів та премій;
- вирішують питання про перевірку діяльності посадових осіб  Федерації і про притягнення їх до відповідальності;
- приймають рішення про припинення діяльності Федерації  та створюють ліквідаційну комісію більшістю голосів Федерації (не менше 2/3 від загальної кількості членів Федерації );
5.7. Позачергові Збори скликаються Головою або на вимогу не менше 1/3 членів Федерації у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Федерації.
5.8.Голова Федерації:

 Голова Федерації обирається Загальними Зборами терміном на 4 роки з правом переобрання.

5.8.1. Голова є гарантом виконання Статуту Федерації та має право виконувати свої обов'язки як на громадських засадах, так і перебуваючи у штаті Федерації.

5.8.2. Голова Федерації:
- забезпечує виконання поточних та перспективних планів Федерації;
- організує підготовку та виконання рішень Зборів Федерації та звітує про їх виконання;
- скликає у визначеному цим Статутом випадках Збори  Федерації;
- організує розподіл обов’язків між членами  Федерації;
· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Федерації;
- без доручення діє від імені Федерації, укладає угоди (контракти) та забезпечує їх виконання;
-відкриває в установах банків поточні та інші рахунки відповідно до чинного законодавства;
- представляє Федерацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними та українськими організаціями, підприємствами, установами з усіх питань діяльності Федерації;
- розпоряджається коштами та майном Федерації, у порядку визначеному Зборами  Федерації;
-у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження з поточних питань діяльності Федерації, які є обов’язковими для працівників Федерації;
 -виконує інші функції, які випливають з цього Статуту;
- вносить на розгляд Зборів Федерації кандидатуру технічного директора;
- приймає рішення з усіх питань діяльності Федерації, що не відносяться до виключної компетенції Зборів Федерації.

5.8.3. Голова Федерації може скликати позачергове засідання Президії Федерації на письмову вимогу не менше 1/3 його членів.

5.9. У разі  відсутності Голови його функції виконує технічний директор.

5.10. Технічний директор Федерації.Технічний директор обирається звітно–виборчими Зборами Федерації терміном на чотири роки, та виконує наступні функції:
- організує роботу щодо виконання рішень, прийнятих Зборами, які стосуються завдань Федерації, визначених статутом Федерації та інших питань, що не суперечать статутній діяльності федерації;
- веде та зберігає статутні та поточні документи Федерації, протоколи засідань Зборів, документи постійних та тимчасових комітетів, інші документи Федерації, формує архів Федерації;
-· забезпечує інформаційний зв'язок між федерацією і його членами, іншими організаціями;- виконує інші функції відповідно до розподілу обов’язків між керівниками Федерації;
- виконує розпорядження  Голови Федерації;
 
-має інші виконавчі повноваження.
5.11.Скарбник Федерації
5.11.1. Скарбник Федерації обирається Головою з числа членів Федерації строком на один рік, з правом переобрання,  для ведення контролю за використання активів Федерації.
За вимогою скарбника члени Федерації дають письмові поясненя з питань, які стосуються фінансової діяльності Федерації. Скарбник готує заключення по річних звітах Федерації, без такого заключення Збори не можуть розглядати і затверджувати звіт про діяльність Федерації.
5.12. Бухгалтер Федерації приймається на роботу Головою і може бути,  як штатним працівником,  так і працювати на громадських засадах.

 5.13. Ревізійна комісія Федерації 

5.13..1. Контрольно - ревізійним органом Федерації є Ревізійна комісія, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами Федерації у складі 3 осіб, строком на 4 роки. 
5.13.2. Положення про Ревізійну комісію затверджують Збори Федерації. За відповідним рішенням Зборів Федерації роль Ревізійної комісії може виконувати незалежний аудитор (аудиторська фірма).
5.13.3. Перевірка Ревізійною комісією діяльності Федерації проводиться не рідше 1 разу на рік.
5.13.4. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі її члени. Кожний член Ревізійної комісії при прийнятті рішення має один голос.
5.13.5. Ревізійна комісія про наслідки проведених нею перевірок доповідає Зборам.
5.13.5. У разі виникнення загрози інтересам Федерації або виявлення зловживань її посадовими особами Ревізійна комісія порушує перед питання про скликання Зборів Федерації. 
5.13.6. Звіти Ревізійної комісії, що подаються на розгляд Зборів Федерації, попередньо направляються голові Федерації для ознайомлення та усунення недоліків у роботі. 

 
 7. Кошти та майно Федерації 


 

7.2. Федерація може мати у своїй власності спортивні споруди, будинки, житловий фонд, обладнання, автотранспорт, цінні папери, інше майно, необхідне для виконання її статутної діяльності.

7.3. З метою виконання статутних завдань і цілей Федерація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4. Федерація i всі створені нею установи, організації та підприємства ведуть бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі, як то передбачено чинним законодавством.

7.5. Кошти Федерації знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутну діяльність та утримання штатного апарату. Федерація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання допомоги та субсидій суб`єктам легкоатлетичного спорту, тренерам, спортсменам та іншим фахівцям.

 8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Федерації

8.1. Статут Федерації може бути змінений або доповнений новими пунктами рішенням Загальних Зборів, за умови, що воно прийняте не менше,  ніж двома третинами голосів членів Федерації у відповідності з цим Статутом та діючим законодавством.

8.2. Зміни до статутних документів Федерації підлягають реєстрації в установленому законом порядку.

8. Припинення діяльності Федерації8.3. Рішення про реорганізацію або припинення діяльності Федерації приймається рішенням Загальних Зборів, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Федерації. 

8.4. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації. В окремих випадках діяльність Федерації може бути припинена за рішенням суду.

 8.5. При реорганізації Федерації сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника. При ліквідації кошти та інше майно Федерації не можуть перерозподілятись між її членами і передаються іншим неприбутковим організаціям відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються у доход держави.


7.1. Джерелами надходження майна та коштів, в тому числі валютних, є:
- вступні та членські внески членів Федерації. Порядок сплати та розмір вступних та членських внесків встановлюється рішення Зборів Федерації;
-· цільові надходження з державного, обласного або міського бюджетів на проведення всіх видів легкоатлетичних заходів;
- доходи, звільнені від оподаткування, які визначені у п. 7.11.5 розділу 7.11. «Оподаткування неприбуткових підприємств» Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», отримані у вигляді коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності Федерації та у вигляді пасивних доходів;
· дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 -цільова безповоротна фінансова допомога у вигляді коштів та майна;
- добровільні пожертвування як членів Федерації, так і інших суб’єктів: підприємств, організацій, установ, громадських об`єднань, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів);
-надходження від діяльності госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, створених Федерацією;
 
-інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 
'Flauz' интернет магазин спортивного питания