| Друкувати |

 І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

1.1       Спортивний клуб «Ужгород» (далі за текстом КЛУБ) є позапартійною, неприбутковою громадською організацією, діяльність якої ґрунтується на принципах загальнолюдських цінностей, дотримання прав і свобод громадян, задоволення та захист свої законних професійних, творчих та інших спільних інтересів.
1.2      
КЛУБ створений і діє з місцевим статусом, його діяльність поширюється на території м. Ужгорода і не має місцевих осередків.
1.3      
КЛУБ здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством і даним Статутом, рішенням Голови Клубу.
1.4      
Керівні органи КЛУБУ знаходяться за адресою м. Ужгород, вул. Міцкевича, 9/20 тел. 5-36-90.
1.5      
КЛУБ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банків, печатку, символіку.
1.6       КЛУБ створений на невизначений строк.
 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1 Мета діяльності КЛУБ – задоволення професійних, соціальних інтересів членів клубу, створення умов для підвищення їх професійного, наукового рівня та розширення їх впливу на формування демократичної, провової суспільної думки.
2.2 Завдання КЛУБУ:
 - популяризація спортивного способу життя; 
- вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду фізичної культури та спорту і практики його застосування;
 
- координація зусиль та співпраця з іншими громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток фізичної культури та спорту;
 - створення інформаційної бази для виконання завдань КЛУБУ; - допомога спортсменам-інвалідам, спортсменам-ветеранам;
 - допомога окремим громадянам, організаціям у досягненні високих спортивних результатів;
 - здійснення іншої діяльності, що відповідає цілям та завданням КЛУБУ і не суперечить чинному законодавству України.
2.3 Види діяльностіДля досягнення статутних завдань КЛУБ: 
- надає науково-методичну, інформаційно-консультативну допомогу громадянам, органам державного управління та місцевого самоврядування, територіальним громадам та окремим суб’єктам у вирішенні проблем зв’язаних з розвитком фізичної культури та спорту;
 
- проводить спортивні змагання та фестивалі;
 - приймає участь у спортивних змаганнях;
 - проводить учбово-тренувальні збори; 
- проводить конференції, семінари, курси, цикли лекцій з питань розвитку фізичної культури та спорту;

-налагоджує співробітництво з вітчизняними та зарубіжними установами, громадськими організаціями з питань діяльності КЛУБУ;
 - популяризує та публікує результати роботи; 
- купує необхідні засоби та інвентар для задоволення потреб та інтересів членів клубу.

ІІІ ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ

3.1 Членство клубі може бути індивідуальним та колективним;
3.2 Членами клубу можуть бути люди любого віку, які поділяють програмні цілі КЛУБУ, визначають його статутні вимоги, готові брати участь в їх реалізації, матеріально підтримувати діяльність КЛУБУ;
3.3 Прийом в члени КЛУБУ здійснюється більшістю голосів членів КЛУБУ (не менше двох третин від загальної кількості членів КЛУБУ) на загальних зборах;

3.4 Члени КЛУБУ мають право:
 - брати участь у всіх заходах, які проводяться КЛУБОМ;
 - вносити пропозиції та рекомендації, спрямовані на поліпшення діяльності КЛУБУ: 
- індивідуально або разом з іншими членами КЛУБУ утворювати тимчасові наукові колективи для участі у розробці і здійсненні наукових проектів з окремих проблем фізичної культури та спорту;
 - користуватись правовою, організаційною, моральною та, в окремих випадках, матеріальною підтримкою в здійсненні ініціативи та програм, які не суперечать завданням КЛУБУ.

3.5 Члени клубу зобов’язанні:
 - брати активну участь у діяльності  КЛУБУ, виявляти ініціативу, сприяти успішному виконанню завдань, передбачених Статутом  КЛУБУ; 
- виконувати вимоги Статуту  КЛУБУ;
 
- всебічно сприяти зростанню авторитету  КЛУБУ, пропагувати мету, завдання і принципи його діяльності;
 - сприяти ефективному використанню фінансових, інтелектуальних та матеріальних ресурсів  КЛУБУ;
- не розголошувати відомості конфіденційного характеру.

3.6 Припинення членства в  КЛУБІ відбувається: 
- з ініціативи члена КЛУБУ;
 
- з ініціативи Голови КЛУБУ у випадку порушення членом  КЛУБУ положень даного Статуту.
    Рішення з даних питань приймаються Загальними зборами одноголосно. Член КЛУБУ, щодо членства якого приймаються рішення, участі в голосуванні не бере.
   
 ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ

4.1 КЛУБ з моменту його державної реєстрації у встановленому Законом порядку набуває статусу юридичної особи, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, штамп, власну символіку, яка реєструється в установленому законом порядку.
4.2 Робота членів КЛУБУ (крім Голови та бухгалтера) базується на громадських засадах. У випадку розширення для виконання поточної роботи, здійснення інформаційно-координаційних зв’язків можуть бути введені додаткові штатні посади за розпорядження Голови КЛУБУ.
4.3 Вищим органом КЛУБУ є Загальні збори, які скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на рік.
    Загальні збори є правомочними при наявності не менше двох третин членів КЛУБУ. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів присутніх членів КЛУБУ шляхом голосування. Кожен член КЛУБУ має один голос.
4.4 Голова КЛУБУ повідомляє всіх членів КЛУБУ про проведення Зборів шляхом направлення їм поштою, або усно індивідуальних запрошень із зазначенням часу та місця проведення Зборів та порядку денного. Запрошення повинно бути відправлено не менше як за 5 днів до скликання Зборів. Не пізніше як за 3 дні до скликання Зборів членам КЛУБУ повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися за згодою всіх членів присутніх на Зборах.

4.5 Голова КЛУБУ звітується на Загальних зборах КЛУБУ не менше одного разу на рік.

4.6.Загальні збори КЛУБУ: 
- затверджують Статут КЛУБУ, вносять до нього зміни й доповнення;
 - затверджують символіку КЛУБУ; - заслуховують і затверджують звіти Голови КЛУБУ;
 - розпоряджаються коштами і майном КЛУБУ на суму понад 100 000 грн.; 
- визначають та затверджують довгострокові та короткострокові плани та програми діяльності КЛУБУ, зміни та доповнення до них;
 
- приймають рішення про вступ або припинення членства в КЛУБІ;
 
- визначають розміри вступних внесків для індивідуальних та колективних членів КЛУБУ;
 - приймають нових членів та припиняють членство у КЛУБІ за поданням Голови або на підставі особистої заяви члена КЛУБУ;
 - затверджують штат найманих працівників КЛУБУ, розмір їх окладів та премій;
 - вирішують питання про перевірку діяльності посадових осіб КЛУБУ і про притягнення їх  до відповідності;
 - приймають рішення про припинення діяльності КЛУБУ та створюють ліквідаційну комісію більшістю голосів членів КЛУБУ (не менше двох третин від загальної кількості членів КЛУБУ).

4.7 Позачергові Збори скликаються Головою або на вимогу не менше як 1/3 членів КЛУБУ у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності КЛУБУ.

4.8 Голова КЛУБУ обирається Загальними зборами строком на 5 років з правом переобрання.
Голова:
 - представляє КЛУБ у відносинах з іншими організаціями, органами державної влади і управління, судовими органами та суб’єктами підприємницької діяльності; 
-
від імені КЛУБУ укладає угоди (договори, контракти) в тому числі трудові;
 - зберігає протоколи зборів та іншу документацію КЛУБУ;
 - засвідчує копії та витяги з протоколів Зборів; 
- зберігає печатку і штамп КЛУБУ;
 
- повідомляє членів КЛУБУ про проведення наступних Зборів в порядку, визначеному цим Статутом;
 
- відкриває кожні Збори і веде їх, організовує ведення протоколу;
 - видає посвідчення членам КЛУБУ; 
- видає доручення від імені КЛУБУ;
 - відкриває рахунки в банках; 
- керує поточною діяльністю КЛУБУ;
 - вирішує всі питання діяльності КЛУБУ;
 - вживає заходи для оприлюднення основних документів КЛУБУ (данного Статуту, програми і рішень зборів), складу керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.

4.9 Скарбник КЛУБУ обирається Головою з числа членів КЛУБУ строком на один рік з правом переобрання для ведення контролю за використанням активів КЛУБУ. За вимогою скарбника члени КЛУБУ дають письмові пояснення з питань, які стосуються фінансової діяльності КЛУБУ. Скарбник готує заключення по річних звітах КЛУБУ, без такого заключення Збори не можуть розглядати і затверджувати звіт про діяльність КЛУБУ.

4.10 Бухгалтер КЛУБУ є штатним працівником та приймається на роботу Головою.

4.11 Для своїх потреб КЛУБ може наймати працівників, з якими укладаються трудові контракти. На найманих працівників КЛУБУ поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування. Члени КЛУБУ можуть працювати в КЛУБІ на умовах найму.
 

V. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ КЛУБУ


5.1 КЛУБ з моменту державної реєстрації набуває статусу юридичної особи, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, власну символіку, зразки яких затверджуються Загальними зборами та реєструються в установленому порядку.
5.2 КЛУБ виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав та несе відповідальність за виконання своїх обов’язків
.
5.3 КЛУБ може засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо), в міжнародні громадські (неурядові) організації, міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди про співробітництво і взаємодопомогу, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
5.4 КЛУБ не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, так як і члени КЛУБУ не несуть відповідальності за зобов’язаннями КЛУБУ.

 VI. КОШТИ ТА МАЙНО КЛУБУ

6.1 Кошти КЛУБУ Формуються із: 
- вступних та щомісячних внесків членів КЛУБУ;
 - добровільних пожертвувань громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства у т.ч. анонімних;
 - добровільних пожертвувань громадських організацій, фондів підприємств, установ України та громадських (неурядових) організацій, підприємств іноземних держав;
 - цільові спонсорські допомоги, грантів від українських та іноземних урядових та неурядових організацій;
 
- інших надходжень.
6.2 Кошти КЛУБУ використовуються на виконання статутних завдань, придбання майна, оплату послуг сторонніх організацій та осіб, оплату праці виконавців проектів КЛУБУ, оплату праці Голови, бухгалтера, найманих працівників.
6.3 Розміри вступних та щомісячних внесків для індивідуальних та колективних членів визначаються Загальними зборами КЛУБУ.
6.4 КЛУБ може мати у власності будинки, спортивні споруди, транспортні засоби, інвентар та інше майно, необхідне для виконання його статутних завдань.
6.5 КЛУБ, створені ним підприємства, установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. У разі порушення фінансової дисципліни КЛУБ несе відповідальність згідно законодавства.
 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


7.1 Статут  КЛУБУ може бути змінений, або доповнений новими пунктами рішенням Загальних зборів. За умови, що воно прийняте не менше ніж двома тренерами голосів членів КЛУБУ

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

8.1 Припинення діяльності КЛУБУ не може бути проведено:
 - шляхом його реорганізації, або ліквідації рішенням загальних зборів, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів КЛУБУ.
8.2 Ліквідація КЛУБУ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється зборами або судом. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви кредиторами претензій, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.
 8.3 Кошти і майно, що залишилося після ліквідації організації не розподіляються між членами організації, використовуються для виконання статутних завдань, або ж направляються в доход держави.

 
ГОЛОВНА

НАШІ ДРУЗІ

 

12527982 1263762256986305 72504454 n
'Flauz' интернет магазин спортивного питания